DOS-lagen

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) är en svensk lag som trädde i kraft den 1 januari 2019. Lagen syftar till att säkerställa att digitala tjänster som tillhandahålls av offentliga aktörer är tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar.

Enligt DOS-lagen måste offentliga aktörer, såsom myndigheter, kommuner och landsting, se till att deras digitala tjänster uppfyller vissa tillgänglighetskrav. Det innebär att webbplatser, mobilapplikationer och andra digitala lösningar ska vara utformade och presenterade på ett sätt som gör dem tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar, inklusive syn- och hörselnedsättning, rörelsehinder och kognitiva svårigheter.

DOS-lagen bygger på de internationella riktlinjerna för webbtillgänglighet, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA. Det innebär att offentliga aktörer måste följa dessa riktlinjer för att uppfylla kraven i lagen.

Lagen innehåller också bestämmelser om tillsyn, rapportering och sanktioner för att säkerställa efterlevnaden av tillgänglighetskraven. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är den myndighet som ansvarar för tillsyn och uppföljning av DOS-lagen och har befogenheter att vidta åtgärder vid bristande efterlevnad.

DOS-lagen är en viktig åtgärd för att främja inkludering och tillgänglighet inom den digitala offentliga sektorn och säkerställa att alla medborgare har lika möjligheter att använda och ta del av digitala tjänster och information.

To top